Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Category Archives: Zdrowie

Synteza progestrogenu

Działając wspólnie z DH, pobudza syntezę progesteronu w ciałku żółtym, a u mężczyzn aktywuje spermatogenezę.I n t er me d y n ą (MSH) pobudza syntezę i odkładanie meianiny, barwnika nadającego ciemne zabarwienie skórze. Hamuje to działa . nie melatonina szyszynki oraz kortyzol i katecholaminy. Pod względem pochodzenia i czynnościowym nadnercze dzieli się na rdzeń i korę. Rdzeńnadnerczy jest pochodzenia ektodermalnego 1 Jest czynnościowo ściśle związany z układem nerwowym współczulnym. Wytwarzane są w rdzeniu hormony aminokwasowe, Kora nadnercza wytwarza sterydowe hormony, przy czym anatomicznie jest zbudowana z części (od zewnątrz) kłębkowatej, pasmowatej i siatkowatej.Regulacja uwalniania hormonów rdzenia nad n e r c za jest związana z czynnością układu nerwowego autonomicznego. Pobudzenie części sympatycznej układu wzmaga wydzielanie, a pobudzenie części parasympatycznej je hamuje. U człowieka hormonami rdzenia nadnercza jest głównie adrenalina (80$ wszystkich hormonów rdzenia), a także noradrenalina i dopamina. Hormony te są uwalniane w pobudzeniu podwzgórza (stresy), spełniając funkcję obronną w reakcji stresowej.

Czynnosci jader

Kontroluje on również czynność jąder ruchowych nerwów czaszkowych. Układ zstępujący kontroluje czynność ruchową rdzenia kręgowego, napięcie mięśni oraz czynność niektórych ośrodków autonomicznych. Hormonami nazywa się przekaźniki chemiczne, których zadaniem jest regulacja i scalanie czynności różnych narządów i tkanek, zapewniając stałość środowiska wewnętrznego i przejawy przystosowawcze. Pod względem miejsca wytwarzania dzieli się je na:- hormony gruczołowe wytwarzane w komórkach gruczołowych, skupionych w gruczołach dokrewnyoh;- hormony tkankowe, wytwarzane w komórkach gruczołowych rozrzuconych w narządzie lut tkance;- hormony miejscowe (autokoldy) wytwarzane przez różne komórki i działające bezpośrednio w pobliżu miejsca syntezy;Wytwarzanie hormonów jest regulowane na drodze nerwowej (układ autonomiczny), hormonalnej (przez tzw. hormony tropowe), oraz metabolicznej (sprzężenie zwrotne substratów regulowanych przez dany hormon) Ich działanie na komórki docelowe odbywa się bezpośrednio, przez wniknięcie do wnętrza komórki, lub pośrednio, działając na właściwości błony komórkowej lub na receptor błonowy. Powstający w receptorze drugi przekaźnik jest nośnikiem informacji hormonalnej we wnętrzu komórki.

Hormony tkankowe

Hormony te należą do grupy hormonów tkankowych. Głównie są wytwarzane w komórkach aparatu przykłębuazkowego nefronu. Oprócz DHD do hormonów nerkowych zaliczamy głównie reninę, prostaglandyny i erytropoetynę.R e n i n a. Jest właściwie enzymem proteolitycznym (rozkładającym białko). {p przedostaniu się do krwi działa na angiotensynogen (globulina we frakcji alf a2) wytwarzając angiotonzynę . Substancja ta przekształca się w angiotonzynę II przez odłączenie od niej 2 aminokwasów pod wpływem konwertyny. Angiotenzyna wywołuje silny skurcz naczyń tętniczych, podnosi.ciśnienie tętnicze oraz pobudza syntezę i uwalnianie aldosteronu. Działa miejscowo (w warunkach fizjologicznych), regulując ukrwienie i filtrację w kłębuszku nerkowym. Wydzielanie reniny pobudza noradrenalina, natomiast jony potasu hamują ten proces.Prostaglandyny. Są pewną grupą nienasyconych kwasów tłuszczowych (głównie kwas arachidowy) i są wytwarzane we wszystkich komórkach organizmu. W aparacie przykłębuszkowym jest wytwarzany typ PGE2 który silnie rozszerza naczynia krwionośne, działając w tym względzie antagonistycznie do angiotensyny i katecholamin. Wraz z tymi ostatnimi bierze udział w regulacji przepływu krwi przez nerki i filtracji w kłębuszku nerkowym. Ponadto hamuje resorpcję zwrotną sodu w kanaliku krętym bliższym. rytropoetyna. Jej uwalnianie jest stymulowane przez niedotlenienie, niezależnie od przyczyn jego powstawania. Głównym jej zadaniem jest nadzorowanie różnicowania się komórek macierzystych szpiku kostnego z wytworzeniem erytroblastów.

Termoreceptory

Istnieją też podstawy do przypuszczeń, o że w narządach wewnętrznych znajdują się termoreceptory. zczególnie ważnym rodzajem czucia trzewnego jest interoceptywne czucie bólu. Pozwala ono zlokalizować miejsce wpływu bodźca bólowego. Czucie to jest sprzężone z nadmierną wrażliwością określonego obszaru skórnego (przeczulica) oraz z wzmożonym napięciem mięśni związanych z tym obszarem. Istnieje wyraźne powiązanie powyższych odruchów trzewno skórnego i trzewno mięśniowego z metamerycznym ułożeniem poszczególnych elementów biorących udział w odruchu.W układzie nerwowym człowieka wyróżnia się część obwodową (nerwy, zwoje i sploty) oraz część centralną,(rdzeń kręgowy i mózgowie). Wchodzące w skład części centra3.nej mózgowie dzieli się na mózg i móżdżek. W skład mózgu wchodzi tyłomózgowie (most i rdzeń przedłużony) i śródmózgowie, tworząc razem pień mózgu, oraz międzymózgowie i kresomózgowie (półkule mózgu), obejmowane wspólną nazwą przodomózgowia. obrębie ośrodkowego układu nerwowego istnieje system komór i kanałów wypełnionych płynem mózgowordzeniowym. Płyn ten znajduje się także na zewnątrz układu, wypełniając kanał kręgowy i jamę czaszki.