Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Mediatory

Położone są w jamach ciała lub ścianach narządów. Często w splotach tych występują komórki nerwowe, tworząc, zwoje autonomiczne. Największym z nich jest splot słoneczny, który unerwia wegetatywnie prawie wszystkie narządy jamy brzusznej. Głównym zadaniem autonomicznego układu nerwowego jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego (homeostazy). Układ ten funkcjonuje poza świadomością człowieka, jest jednak silnie zintegrowany z pozostałą częścią układu nerwowego. Jest on utworzony przez struktury zawarte w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Czynnościowo dzieli się na układ przywspółczulny (parasympatyczny) i współczulny (sympatyczny).W obrębie każdej części autonomicznego układu nerwowego występują neurony przedzwojowe i zazwojowe. Ciała neuronów przedzwojowych są położone centralnie, a neuronów zazwojowych obwodowo, w zwojach układu autonomicznego. Z wyjątkiem przed zwojowych włókien części współ czulnej włókna układu autonomicznego są nie zmielizowane, tym. samym przewodzą wolniej pobudzenie .Podstawowym ośrodkiem integrującym działanie układu przywspółczuł nego i współczulnego z resztą układu nerwowego jest podwzgórze. 0środki autonomiczne są położone także w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym. Jako najważniejsze z ośrodków autonomicznychwymienia się:Kora móżdżku jest zbudowana z trzech warstw. W warstwie zewnętrznej, drobinowej, występują komórki gwiaździste i koszyczkowe, dendry ty komórek gruszkowa tych (Purkinjego) i liczne wypustki innych komórek. Środkowa warstwa, zwojowa, jest zbudowana z komórek gruszkowa tych. Warstwa wewnętrzna, ziarnista, jest utworzona z komorek ziarnistych oraz wielu włókien wchodzących i wychodzących z kory móżdżku.
Impulsy przekazywane do mózgu docierają do komórek ziarnistych , a stąd do komórek koszyczkowych warstwy drobinowej Z komórek koszyczkowych impulsy są przekazywane do komórek gruszkowatych. Część impulsów jest przekazywana drogami dośrodkowymi bezpośrednio do komórek gruszkowatych. Z warstwy zwojowej impulsy są przekazywane do jąder móżdżku, skąd drogami odmóżdżkowymi dochodzą do wzgórza, jądraczerwiennego, układu siatkowatego, jąder przedsionkowych i oliwek. Móżdżek uczestniczy w regulacji i koordynacji napięć mięśniowych. Steruje zwłaszcza ruchami związanymi z utrzymaniem postawy i pozycji ciała. Międzymózgowie leży do przodu od śródmózgowia i jest przykryte z boków i od góry przez półkule mózgu (kresomózgowie). Składa się z grzbietowo położonego wzgórza przechodzącego do tyłu w zawzgórze. Brzusznie znajduje się podwzgórze łączące się w tylnej części z niskowzgórzem. Międzymózgowie tworzy dolną część bocznej ściany komory III, która od góry jest ograniczona sklepieniem kresemózgowia.
Mediatory układu autonomicznego oddziałują na procesy wewnątrzkomórkowe poprzez receptor błonowy i drugi przekaźnik. Obie części układu są względem siebie nastawione antagonistycznie. Bezpośrednim antagonizmem nazywa się działanie obu części układu autonomicznego na dany narząd poprzez należące do tego układu włókna. 0 antagonizmie pośrednim mówi się wówczas, gdy dany narząd (funkcja) jest sterowany przez dwa inne narządy, z których każdy jest unerwiony przez jedną z części układu autonomicznego .
Rdzeń kręgowy jest otoczony oponami i leży w kanale kręgowym kręgosłupa. W rozwoju osobniczym kręgosłup zwiększa swoją długość szybciej niż rdzeń kręgowy, co powoduje, że dolna część kanału kręgowego zawiera tylko włókna wychodzące z rdzenia. Włókna te, jako nerwy rdzeniowe , przechodzą przez odpowiadający danemu neuromerowi otwór między kręgami. Na przebiegu długości rdzenia występuje zgrubienie szyjne i lędźwiowe. Wewnątrz rdzenia znajduje się kanał centralny wypełniony płynem mózgowordzeniowym i przechodzącym w części głowowej w układ komór mózgowych. Na przekroju poprzecznym wyróżnia się centralnie położoną istotę szarą i otaczającą ją obwodowe istotę białą. W rysunku istoty szarej wyróżnia się rogi przednie, tylne oraz w części piersiowej rygi boczne. W części środkowej istota szara otacza kanał centralny spoidłem przednim i tylnym. Istota biała tworzy 3 parzyste sznury leżące między rogami przednie, tylne i bocznej Sznury przednie są rozdzielone w linii środkowej szczeliną przednią, a sznury tylne bruzdą tylną